Registrering av fusion, avnotering av Oncology Venture från Spotlight Stock Market, sista dag för handel samt avstämningsdag för fusionen

Hørsholm, Danmark, 24 augusti, 2018 – Medical Prognosis Institute A/S (nu Oncology Venture A/S) (“Bolaget“) och Oncology Venture Sweden AB (“OV“) meddelar härmed, som ett led i genomförandet av den tidigare offentliggjorda fusionen mellan de två bolagen, att fusionen har registrerats vid danska Bolagsverket samt att danska Bolagsverket har meddelat svenska Bolagsverket om att fusionens rättsverkningar har inträtt.  Som del av registreringen av fusionen har aktiekapitalet i Bolaget ökat till ett nominellt belopp om DKK 2 513 563,90 i enlighet med vad som beskrivs i fusionsprospektet publicerat den 1 maj 2018.

OV har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) och sista dag för handel med aktier i OV är den 31 augusti 2018. Efter att aktierna i OV har avnoterats från Spotlight Stock Market och Bolagsverket har avregistrerat OV från aktiebolagsregistret kommer de som är aktieägare i OV per den 7 september 2018 (avstämningsdag för fusionen) att erhålla 1,8524 nya aktier i Bolaget för varje aktie som innehas i OV. Utbokning av de nya stamaktierna som emitterats i Bolaget som fusionsvederlag beräknas ske den 11 september 2018. Kontantvederlag efter Sedermera Fondkommissions försäljning av fraktioner av aktier i enlighet med vad som beskrivs närmare i fusionsplanen och fusionsprospektet, förväntas utbetalas till de berättigade mottagarna vid eller omkring den 12 september 2018. Aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder i anledning av detta.

Bolaget har i samband med registreringen av fusionen ändrat namn från Medical Prognosis Institute A/S till Oncology Venture A/S i enlighet med vad som beskrivs närmare i fusionsprospektet. Bolaget kommer fortsatt att vara listat på Nasdaq First North och kommer från och med den 3 september 2018 att handlas under namnet “Oncology Venture A/S”.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig för IR & kommunikation
Telefon: +45 2170 1049
E-mail: uhb@oncologyventure.com
Eller

 

Peter Buhl Jensen, vd
Telefon: +45 21 60 89 22
E-mail: pbj@oncologyventure.com

 

Detta är information som Medical Prognosis Institute A/S är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 24 augusti 2018.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sweden

Om MPI
MPI är ett publikt och noterat internationellt bolag specialiserat på att förbättra cancerpatienternas liv genom att utveckla personlig medicin med sin unika DRP(TM) -teknologi. MPIs exceptionella möjlighet att personifiera cancerbehandling har börjat med bröstcancer och kommer gå vidare till multipel myelom och prostatacancer som de första stegen. MPIs DRP(TM) -verktyg har visat sin förmåga att skilja patienter som drar nytta av och som inte drar nytta av specifika cancerbehandlingar. Detta har visats i 29 av 37 genomförda studier och täcker mer än 80 anti-cancerbehandlingar i ett brett spektrum av cancerindikationer. MPI har byggt en betydande stor databas med över 1 100 screenade bröstcancerpatienter och bygger upp en databas i multipelt myelom som ska följas av prostatacancer i samarbete med onkologer och hematologer över hela Danmark. Den 30 maj 2018 beslutade bolagsstämmorna i MPI A/S och OV AB att slå samman bolagen. Sista dag för handel i Oncology Venture ABs aktie är den 31 augusti 2018.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerheter och andra faktorer, av vilka många ligger utanför MPI:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om MPI:s planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. MPI åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Bilaga

Ads