Diffusion Pharmaceuticals Files Clinical Trial Application for European Phase 1a/1b Study of TSC in COVID-19 Patients

Ads

You May Also Like

งานแถลงข่าววันพุธในงานประชุมสัมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด: ความก้าวหน้าของ PD-1/PD-L1 และการรักษาแทรกแซงเพื่อป้องกันและรักษาโรคมะเร็งปอด

เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- งานแถลงข่าววันสุดท้ายที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ในงานประชุมสัมนาระดับโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด (WCLC) ครั้งที่ 18 ...